Pengurus YPI Nasima


Image

Daftar Pembina dan Pengurus YPI Nasima

NO

NAMA

JABATAN

 

Badan Pembina

 

1

H. Hanief Ismail, Lc

Ketua

2

Prof. Dr. H. Amin Syukur, M.A.

Anggota

3

H. Yusuf Nafi’, S.H.

Anggota

4

Hj. Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn

Anggota

 

 

 

5

Imam Nasima, LL.M

Anggota

6

Dewi Nasima, S.Kel, M.Sc

Anggota

7

Tri Bekti Nasima, B.A, S.Kom

Anggota

 

Badan Pengurus

 

1

H. Agus Sofwan Hadi, S.H.

Ketua Umum

2

Ilyas Johari, S.Pd, M.M

Ketua

3

Dr. Dwi Sukaningtyas, M.Pd

Sekretaris Umum

 

 

 

4

Hj. Mila Christanty, S.Pd, M.M

Bendahara Umum

5

Evi Krestanti, A.Md

Bendahara

6

Dr. Hj. Sri Dewanti Handayani, M.Pd

Anggota

7

Dr. Roostrianawahti, M.Pd

Anggota

8

Drs. H. Agus Fathuddin Yusuf, M.A

Anggota

9

H. Mursid Ali, M.Ag

Anggota

10

Dr. H. Najahan Musyafak, M.A

Anggota

11

Marsudi

Anggota

12

Ahmad Jauhari, M.Pd

Anggota

 

Badan Pengawas

 

1

Drs. H. Ragil Wiratno, M.H

Ketua

2

H. Saliyun M. Amir, B.A

Anggota

 

 

 

3

H. Muhammad Ridwan

Anggota

4

Drs. H. Nowo Susilo, B.A

Anggota

5

Dr. Noor Miyono, M.Pd

Anggota


Jajaran Pengurus YPI Nasima dalam Upcara HUT RI 71

Manajemen YPI Nasima

Messages